เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน: น.ส.กันยะรัตน์ กฤษณเทวินทร์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน

  1. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ
  2. นายสุพล วัธนเวคิน
  3. นายบรรยง พงษ์พานิช
  4. นายกษมา บุณยคุปต์

คณะกรรมยุทธศาสตร์และการลงทุน มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. พิจารณาและกำหนดทิศทางธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวขององค์กรร่วมพิจารณากับกรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะผู้บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
  2. พิจารณากลั่นกรองโครงการลงทุนและการขายทรัพย์สิน ตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ ผลตอบแทนทางการเงินที่เหมาะสมกับความเสี่ยงในด้านต่างๆ โครงสร้างเงินทุนและแหล่งเงินของโครงการลงทุน
  3. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร ในการหาช่องทางการดำเนินธุรกิจ

วาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี